Ngày Giáo Lý Viên Giáo Phận-2020: Thông Báo Và Chương Trình

Thông báo của Ban Giáo Lý Giáo Phận:

Chương trình sinh hoạt:

WGPKT(11/07/2020) KONTUM