Thiệp Mời: Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Xây Dựng Nhà Thờ Phú Tâm-Pơtó

WGPKT(13/01/2021) KONTUM