Giáo Xứ Ia Kha

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Thị trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Giuse Nguyễn Khánh Thông OFM
Giáo dân: 1580
Giáo họ trực thuộc: Suối Đục

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai      
19h00 Ia Kha  
Ba      
18h30 Làng Yam  
     
18h30 Làng Kutong  
Năm      
19h00 Ia Kha  
Sáu      
18h30 Giáo họ Suối Đục  
Bảy      
18h30 Làng Kutong Lễ CN
Chúa Nhật
 
6h30 Lễ 1 trong các làng  
8h30 Lễ 2 trong các làng  
16h30 Lễ 3 Ia Kha  

Lược Sử Giáo Xứ Ia Kha

WGPKT(16/12/2021) KONTUM