Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị

Sinh ngày: 15.08.1952
Nơi sinh: Phú Gia, Hà Nội
Thụ phong linh mục: 07.04.1990
Giám Mục Chính Tòa: 03.12.2015
Nguyên quán: Hà Nội
Địa chỉ: 146 Trần Hưng Đạo, Tp Kon Tum
Email: cvk1963@yahoo.ca
Chức danh: Giám mục đương nhiệm