07.01.2022 – Thứ Sáu Sau Lễ Hiển Linh

BÀI ÐỌC I: 1 Ga 5, 5-13

“Thánh Thần, nước và máu”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.

Các con thân mến, ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa? Ðấng đã đến nhờ nước và máu, chính là Ðức Giêsu Kitô, không phải trong nước mà thôi, nhưng trong nước và máu nữa. Có Thánh Thần làm chứng rằng Chúa Kitô là chân lý. Và trên mặt đất có ba nhân chứng: Thánh Thần, nước và máu, cả ba chỉ là một. Nếu chứng của người đời mà chúng ta còn nhận lấy, thì chứng của Thiên Chúa còn mạnh hơn. Vì đó là chứng của Thiên Chúa, chứng mạnh hơn là Người đã làm chứng về Con Mình. Ai tin kính Con Thiên Chúa, thì có chứng của Thiên Chúa nơi mình. Còn ai không tin Thiên Chúa, thì cho Người là gian dối, vì kẻ ấy không tin nơi chứng mà Thiên Chúa đã làm chứng về Con Mình. Và chứng đó là thế này: Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống đó ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con, thì có sự sống; còn ai không có Chúa Con, thì cũng không có sự sống. Ta viết các điều này cho các con, để các con biết rằng các con là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, các con có sự sống đời đời.

Ðó là lời Chúa.

LỜI CHÚA:  Lc 5, 12-16

“Lập tức người ấy khỏi phong hủi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn, hãy nên trơn sạch”. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: “Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch”. Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                      Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

 “Thưa Ngài! Nếu Ngài muốn,
Ngài có thể làm cho tôi được sạch” 
(Lc 5, 12- 16)

   1/ Người bệnh phong rất khiêm tốn, anh tiến đến “bái lạy Chúa Giêsu”.

   2/ Lời cầu xin của anh “rất dễ thương” nói lên lòng tin tưởng, phó thác hoàn toàn: “nếu Ngài muốn”.

   3/ Dĩ nhiên phải hiểu rằng nếu Chúa không muốn, thì anh cũng vui lòng chấp nhận bệnh tật, không kêu ca oán trách Chúa.

   4/ Thái độ và lời cầu xin của anh chứng tỏ anh xin theo ý Chúa chứ không theo ý của anh.

   5/ Ai trong chúng ta cũng xin Chúa nhiều điều… thường thì chúng ta cứ muốn Chúa theo ý ta chứ không phải ta theo ý Chúa. Chúa chậm ban ơn hay đã ban ơn khác lớn hơn mà chúng ta không nhận ra, chúng ta lại mất kiên nhẫn, chán nản, kiêu ngạo kêu trách Chúa, kể lể công lao giữ đạo… mà Chúa chẳng thương…

   6/ Hãy học gương Chúa Giêsu: Nếu có thể được thì xin cất chén đắng khỏi con nhưng xin theo ý Cha, đừng theo ý con (Mt 26, 39).

   Cũng phải học gương người bệnh phong này: “Lạy Ngài! Nếu Ngài muốn, Ngài có thể cho con được sạch”.

   Hãy cầu xin như Chúa Giêsu dậy “Vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời…” Amen.

***********

Xin vâng, Mẹ dậy con hai tiếng xin vâng hôm qua, hôm nay và ngày mai… (Mi Trầm)    

WGPKT(02/01/2022) KONTUM