Kỷ Niệm 15 Năm Tìm Lại Tượng Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen (2006-2021)

WGPKT(23/04/2021) KONTUM