Video: Đón Linh Cửu Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung Về Nhà Thờ Chánh Tòa Kon Tum

 

WGPKT(12/09/2023) KONTUM