Cáo Phó: Ông Cố Giuse Nguyễn Ngọc Bích

WGPKT(20/07/2022) KONTUM