Thiệp Mời Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Giáo Xứ Kontrang Mơ Nấy 12.12.2022

Vào lúc 9 giờ 30 Thứ Hai, ngày 12.12.2022, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế.


WGPKT(27/11/2022) KONTUM