Làm Phép Nhà Thờ Đăk Tăng

WGPKT(13/08/2019) KONTUM