Thư Mời Của Cha Giám Đốc Caritas Nhân Dịp Lễ Kính Thánh Đa-miên, Bổn Mạng Bệnh Nhân Phong (10/05/2022)

WGPKT(23/04/2022) KONTUM