Tiếng Vọng Số 25, Tháng 01 Năm 2022

WGPKT(08/01/2022) KONTUM