10.01.2022 – Thứ Hai Tuần I Thường Niên

BÀI ÐỌC I: 1 Sm 1, 1-8

“Anna buồn sầu, vì Chúa đã để bà phải son sẻ”.

Khởi đầu sách Samuel quyển thứ nhất.

Khi ấy, có một người quê ở Rama-Sôphim, miền núi Ephraim, tên là Elcana, con của Giêrôha, Giêrôha con của Êlihu, Êlihu con của Thôhu, Thôhu con của Súp, người Ephratha. Elcana có hai người vợ: một tên là Anna, người kia tên là Phênenna. Và Phênenna có nhiều con, còn Anna thì không có con. Vào những ngày luật quy định, ông này thường rời quê mình lên Silô để thờ lạy Chúa các đạo binh và hiến dâng của lễ. Tại Silô, có hai người con của Hêli là Ophni và Phêni, cả hai đều là tư tế của Chúa. Ngày kia Elcana đi tế lễ, ông chia phần cho bà vợ Phênenna và tất cả các con trai con gái của bà. Ông buồn sầu chia cho Anna có một phần, mặc dầu ông yêu bà: vì Thiên Chúa để cho bà phải son sẻ. Cả đối thủ của bà cũng làm cho bà buồn phiền và nhục mạ bà, vì Chúa đã để bà phải son sẻ. Hằng năm, mỗi lần đến ngày lên đền thờ Chúa, Elcana đều chia phần như thế, và Anna cũng đều bị khiêu khích như vậy. Bà than khóc và không ăn uống gì. Vậy Elcana, chồng bà, đã nói với bà rằng: “Hỡi Anna, sao bà khóc, và không ăn uống gì? Sao bà buồn như vậy? Tôi đây chẳng quý hơn mười đứa con sao?”

Ðó là lời Chúa.

LỜI CHÚA:  Mc 1, 14-20

“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người thấy Simon và em là Anrê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức bỏ lưới, các ông theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-côbê con ông Giêbêđê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:              Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã tới gần,
anh chị em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.
(Mc 1, 14-20)

   1/ Đây là bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu.

   2/ Có hai điều kiện để được vào nước trời (được cứu độ, được rỗi linh hồn.)

– Sám hi.

– Tin vào Tin mng.

   3/ Sám hi là nhn biết ti li là xu xa, đáng ghê tm vì nó xúc phạm đến Chúa, tha nhân và chính mình, làm cho ta phải chết đi đi… từ nhận thức đó, ta biết thật lòng hi hn vì đã làm bun lòng Chúa là Cha nhân hu ca mình… biết xin li Chúa và quyết tâm cha ci, đền bù thiệt hại gây ra cho tha nhân.

   4/ Tin vào Tin mừng là lắng nghe, ghi nhớ và thực hành theo những lời Chúa dậy trong Tin Mừng, dưới quyền giảng huấn của giáo hội. (Người ngoài Giáo Hội cắt nghĩa Tin mừng không thể chính xác).

   5/ Sám hối và Tin vào Tin mừng luôn đi đôi với nhau. Có sám hối thì mới đón nhận được Tin mừngCó đón nhận Tin mừng thì mới biết sám hối hiệu quả.

   Không sám hối thì không thể đón nhận Tin Mừng. Không đón nhận Tin mừng thì cũng không bao giờ biết sám hối.

***********

 “Hãy sám hối, hãy ăn năn vì nước trời đã gần. Hãy sám hối, hãy ăn năn và tin vào phúc âm” (bài ca Người là bụi tro của Nguyễn Hữu).

            Gương Thánh Augustinô sám hối…    

WGPKT(09/01/2022) KONTUM