Câu Chuyện Truyền Giáo Của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long

Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long kể về một câu chuyện trên hành trình truyền giáo của ngài. Người ta sợ “phong long tử”, còn Đức cha là “An phong long”.

Nguồn: Vaticannews

WGPKT(24/10/2019) KONTUM