Đêm Canh Thức Cuối Cùng Bên Linh Cửu Đức Cha Phêrô – Ròng Chiêng Tây Nguyên Truyền Thống

Ròng chiêng truyền thống không thể thiếu trong nghi thức tang lễ của ngưới Tây Nguyên. Với lòng kính trọng và thương tiếc Đức Cha Phêrô, nhiều đoàn cồng chiêng từ các giáo xứ ở vùng Gia Lai (tại Hoàng Yên) hay vùng Kon Tum (nhà thờ Chính tòa) đã đến tỏ bày tình cảm của người sắc tộc dành cho ngài. Đặc biệt trong đêm canh thức cuối cùng bên linh cửu ngài tại nhà thờ Chính tòa Kon Tum.

 

WGPKT(14/09/2023) KONTUM