Thánh Lễ Làm Phép Nhà Thờ Kon Hring 08/01/2021

WGPKT(14/01/2021) KONTUM