Thánh Lễ Tạ Ơn Khánh Thành Và Làm Phép Nhà Thờ Đăk Chô (14/6/2022)

WGPKT(22/06/2022) KONTUM