Cáo Phó: Mikel A Wer

Giáo Phận Kon Tum và Gia Đình tang quyến kính báo:

Chú Yao Phu Mikel A WER

Sinh năm 1935

Nguyên quán: Kon Hơgang (Kon Hring)

được Chúa gọi về lúc 3 giờ ngày 02.11.2020

Huởng thọ 85 tuổi

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 9 giờ ngày 03.11.2020, tại nhà thờ Kon Rơbang, do Đức Cha Aloisiô chủ tế.

Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Chú MIKEL mau về hưởng tôn nhan Chúa.

R.I.P

WGPKT(03/11/2020) KONTUM