Video: Thánh lễ An táng Đức cố Giám mục Phêrô Trần Thanh Chung, 6g00 ngày 14.09.2023

Thánh lễ An táng Đức cố Giám mục Phêrô Trần Thanh Chung, tại Nhà thờ Chính tòa Kon Tum, vào lúc 6g00 ngày 14.09.2023.

 

WGPKT(14/09/2023) KONTUM