Tiếng Vọng Số 26, Tháng 02 Năm 2022

WGPKT(12/02/2022) KONTUM