Tiếng Vọng Số 32, Tháng 08 Năm 2022

WGPKT(08/08/2022) KONTUM