Giáo Xứ Phú Thiện

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: thị trấn Phú Thiện, H. Phú Thiện
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Gioan Bosco Trần Thanh Phương
Giáo dân: 2500
Giáo họ trực thuộc: 1

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00 Nt Chính  
     
Ba      
18h00 Nt Chính  
5h00 Nt Chính  
     
Năm      
18h00 Nt Chính  
Sáu 5h00 Nt Chính  
     
Bảy      
18h00 Nt Chính  
Chúa Nhật  6h00 Nt Chính  
9h30 Gh. Phú Trung  
16h30 Nt Chính  

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(26/06/2021) KONTUM