Giáo Xứ Kon Mahar

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Hà Đông, Huyện Đăk Đoa
Tỉnh: Gia Lai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Fx. Hồ Văn Phương
Giáo dân: 2600
Giáo họ trực thuộc: Kon Xơng Lok

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

 

Thứ Giờ Lễ Địa Điểm
(Giáo Họ/ Nhà Thờ Chính)
Ghi Chú
Hai 5h00  Nt Chính  
     
Ba 5h00 Nt Chính  
     
5h00 Nt Chính  
     
Năm      
17h30 Nt Chính  
Sáu 5h00 Làng  
17h30 Nt Chính  
Bảy 5h00 Nt Chính  
     
Chúa Nhật
 
5h30 Nt Chinh  
8h00 Làng