Dẫn Lễ & Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B

DẪN LỄ

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B

 (Is 40,1-5.9-11; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8)

1. DẪN VÀO THÁNH LỄ:

Cộng đoàn Phụng vụ thân mến,

Hôm nay là Chúa nhật 2 Mùa Vọng, là mùa chúng ta mong chờ Chúa đến cứu rỗi chúng ta.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Chúa đến cứu rỗi mọi người. Người muốn toàn thể nhân loại nhờ Người mà được sống. Nhưng con người có được hưởng ơn đó hay không là tùy họ có lo dọn đường cho Chúa, bằng cách sửa đổi đời sống tốt đẹp hay không.

Chúng ta sốt sắng hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sám hối tội lỗi, cải thiện đời sống, để dọn đường cho Chúa đến cứu rỗi chúng ta và mọi người.

2. BÀI ĐỌC I: (Is 40,1.9-11)

Ngôn sứ Isaia loan báo Chúa sẽ đến cứu dân Người, Người chăm sóc họ như mục tử chăn dắt đoàn chiên. Và Người sai thánh Gioan Tiền Hô đi trước dọn đường cho Người.

3. BÀI ĐỌC II: (2Pr 3,8-14)

Thánh Phêrô khẳng định Chúa sẽ đến cứu mọi người như Lời Chúa hứa, nhưng người đến bất ngờ như kẻ trộm, nên phải lo cải thiện đời sống để sẵn sàng đón rước Người.

—————————-

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm B

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa sẽ đến cứu mọi người khỏi lầm than khốn khổ. Chúng ta phải biết sám hối tội lỗi để dọn đường cho Chúa. Trong niềm hân hoan chờ đón Chúa, chúng ta tha thiết cầu nguyện:

1. Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng dọn đường cho Chúa đến cứu rỗi mọi người./ Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh / luôn nhiệt tâm chu toàn sứ mạng bằng lời rao giảng và việc bác ái hằng ngày,/ luôn kêu gọi con cái mình sám hối tội lỗi / và làm việc lành để dọn đường cho Chúa đến.

 2. Chúng ta đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội và Thêm Sức,/ Chúa cũng sai chúng ta làm sứ giả dọn đường cho Chúa./ Xin cho chúng ta biết vâng nghe / và làm theo lời Hội Thánh mời gọi,/ để chúng ta chăm lo cầu nguyện,/ sống hy sinh bác ái,/ dọn đường cho Chúa đến với mỗi người trong chúng ta.

 3. Chúa đến bất ngờ như kẻ trộm./ Xin cho mọi Kitô hữu luôn sống công chính,/ giữ tâm hồn thanh sạch,/ luôn tỉnh thức hãm mình lánh tội,/ để sẵn sàng đón Chúa đến cứu rỗi / và đem bình an hạnh phúc cho mọi người.

 4. Hãy dọn đường cho Chúa,/ phải sửa lối thẳng cho Người đi./ Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ kiên tâm chừa bỏ tội lỗi,/ lấp đầy hố sâu ngăn cách giữa chúng ta với Chúa và với anh em đồng loại / bằng đời sống đạo đức và công việc bác ái hằng ngày / hầu dọn đường cho Chúa đến cứu rỗi.

 Chủ tế: Lạy Chúa,

Chúa là Cha nhân từ, Chúa muốn cứu mọi người được sống. Xin cho chúng con nhiệt tâm lo dọn đường cho Chúa đến, sám hối tội lỗi và làm việc lành hằng ngày, trong Mùa Vọng này, để Chúa đến đem bình an hạnh phúc đến cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

WGPKT(06/12/2023) KONTUM