Thánh Lễ Tạ Ơn Và Nghi thức Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ RơKơi, 11/01/2022

WGPKT(13/01/2022) KONTUM