Tiếng Vọng Số 21, Tháng 09 Năm 2021

WGPKT(03/09/2021) KONTUM