Tiếng Vọng Số 24, Tháng 12 Năm 2021

WGPKT(13/12/2021) KONTUM