21/5/2022 – Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh. Thánh Christôphôrô Magalanét Và Các Bạn Tử Đạo

Thánh Christôphôrô Magalanét, lm  Và Các Bạn Tử Đạo

BÀI ĐỌC I: Cv 16, 1-10

“Xin đi sang Macêđonia mà cứu giúp chúng tôi”.

Bài trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô đến Ðerbê và Lystra. Ở đó có một môn đồ tên là Timôthêô, con của một bà Do-thái đã tin đạo, còn cha là người dân ngoại. Các anh em ở Lystra và Icôniô chứng nhận anh là người tốt. Phaolô muốn anh đi theo mình, vì nể người Do-thái ở trong vùng ấy, nên Phaolô đã đem anh đi cắt bì, vì mọi người biết cha anh là người dân ngoại. Khi hai ngài đi ngang qua các thành phố, hai ngài truyền lại cho họ tuân giữ những giáo lý do các tông đồ và kỳ lão tại Giêrusalem đã quyết định. Nhờ vậy, các giáo đoàn được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày càng tăng thêm đông số.

Các ngài đi qua Phrygia và vùng Galatia, vì Thánh Thần ngăn cản không cho rao giảng lời Chúa tại Tiểu Á. Khi đến Mysia, các ngài tìm cách đi Bithynia; nhưng Thánh Thần của Chúa Giêsu không cho phép. Vậy các ngài đi sang Mysia, xuống Trôa, và ban đêm Phaolô được thị kiến thấy một người Macêđô đứng đó và van xin ngài rằng: “Xin đi sang Macêđônia mà cứu giúp chúng tôi”.

Vừa thấy vậy, chúng tôi liền tìm cách đi sang Macêđônia, tin chắc rằng Thiên Chúa đã kêu gọi chúng tôi rao giảng Tin Mừng cho họ.

Ðó là lời Chúa.

Lời Chúa: Ga 15, 18-21

“Các con không thuộc v thế gian, vì chính Thđã chọn các con khi thế gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy”.

Ðó là lời Chúa.

*Đọc Giờ Kinh Phụng Vụ link: CGKPV

Suy niệm:                        Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

“Anh chị em không thuộc về thế gian,
vì Thầy đã chọn anh chị em và tách ra khỏi
thế gian nên thế gian ghét anh chị em”

   1/ Chúa Giêsu mặc xác phàm sống giữa chúng ta trên thế gian mà Ngài lại nói Ngài không thuộc về thế gian. Thế gian ở đây có nghĩa gì?

   2/ Chắc chắn không phải không gian, vì Chúa vẫn ăn, ở, ngủ, giảng dậy… tại một nhà nào đó trên thế gian này… Thế gian ở đây phải hiểu là tinh thần thế tục, thói dung tục, nết xấu, tội lỗi của người đời, chống lại nếp sống nghiêm túc theo Luật Chúa.

   3/ Con cái Chúa đã được tẩy rửa khỏi tội lỗi thế gian: “Anh chị em đã được sạch nhờ Lời Thầy nói với anh chị em” (Ga 15, 3) và được huấn luyện đi đàng nhân đức, tránh xa thói xấu thế gian: tham lam, kiêu ngạo. lộng ngôn, say sưa, dâm loạn… vì thế thường xẩy ra xung khắc giữa con cái Chúa và con cái thế gian… (thế gian ghét anh chị em)

   4/ Các nhà tu đức thường dậy chúng ta tỉnh thức và sẵn sàng chống trả lại “Ba thù” đó là ma quỷ, xác thịtthế gian. (thói xấu, tội lỗi của người đời.)

   Lạy Chúa! chúng con thân phận yếu hèn, một kẻ thù còn chưa chống nổi huống hồBa thù”. Chỉ trông chờ Chúa ban ơn giúp sức chúng con mới có thể chiến thắng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

            Chuyện kể: anh kia bê bối bỏ đạo, cờ bạc vay nợ… anh bán linh hồn cho quỷ để nó trả nợ cho anh… xong dịch vụ, quỷ dẫn anh tới 1 cây cầu, bảo anh nhẩy xuống… anh sợ quá không dám nhẩy anh xin quỷ đẩy anh xuống… quỷ thấy cây Thánh Giá mẹ anh đeo cho anh từ nhỏ, nó sợ quá không dám tới gần, nó yêu cầu anh vứt Thánh Giá đi… anh nhận ra uy lực của cây Thánh Giá, anh ôm chặt, và kêu Chúa cứu… thế là quỷ chạy ngay… anh cám ơn Chúa và đã ăn năn trở lại. Anh chiến thăng nhờ Cây Thánh Giá Chúa.    

WGPKT(15/05/2022) KONTUM