Thánh Lễ Tạ Ơn Của Quý Tân Linh Mục Tại Giáo Xứ Võ Lâm (13/01/2022)

WGPKT(15/01/2022) KONTUM