Mất Mới Tiếc

Mất Mới Tiếc

Đôi lần trong cuộc sống, vì không trân trọng đủ những hiện tại cùng nhau, nên lắm lúc mỗi người trong chúng ta cảm thấy tiếc xót với những con người, với những sự việc, sự vật, với những khoảng…

Xem Thêm