Linh Mục Simon Phan Văn Bình

Sinh ngày: 13.11.1937
Nơi sinh: Kon Hring, Kon Tum
Thụ phong linh mục: 13.06.1968
Nguyên quán: Quảng Nam, Đà Nẵng.
Địa chỉ: TGM Kon Tum, 146 Trần Hưng Đao, Kon Tum
Email: binhkobey@gmail.com
Chức danh: Hưu