Giáo Xứ Ia Tiêm

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Ia Tiêm – Chư Sê
Tỉnh: Gialai

Thông Tin Giáo Xứ

Linh mục phụ trách: Antôn Hoàng Văn Lợi; Vinhsơn Phạm Đình Tôn
Giáo dân: 1.859
Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phaolô trở lại
Giáo họ trực thuộc:

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(05/10/2021) KONTUM