Giáo Xứ Phaolô – Ia Tiêm

Địa Chỉ

Đường:
Thành phố:

Phường/xã: Ia Tiêm – Chư Sê
Tỉnh: Gialai

Thông Tin Giáo Xứ

Cha quản xứ: Phêrô Đinh Quốc Thái Bình
Giáo dân: 2 150
Giáo họ trực thuộc: Bơ Ngoong – Chư Sê

Thông Tin Giờ Lễ Trong Giáo Xứ

Lược Sử Giáo Xứ

WGPKT(05/10/2021) KONTUM